Reis- en betalingsvoorwaarden

Algemeen:

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de ANVR-Reisvoorwaarden die gelden voor boekingen gemaakt vanaf 1 januari 2023.

1 Inleidende bepalingen: 

Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.

Reiziger / hoofdboeker: 1. Onder reiziger verstaan wij: – de wederpartij van de reisorganisator, ook wel hoofdboeker genoemd, of – degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of – degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van de ANVR Reisvoorwaarden de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen.

2.  Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de hoofdboeker), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Minderjarige reizigers die reizen zonder hun eigen ouder(s) of voogd(en) moeten kunnen aantonen dat zij toestemming hebben van ouder(s) of voogd.

Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en de reisorganisatie en/of het boekingskantoor anderzijds verloopt uitsluitend via de hoofdboeker.

Reisovereenkomst:

De overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:

a. vervoer;

b.  verblijf;

c.  een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

Boekingskantoor: 

Het bedrijf dat tussen de reiziger en de reisorganisator bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst.

Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen.

Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 09.00–18.00 uur, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen.

Europa: Onder de aanduiding “Europa en de Middellandse Zeelanden” wordt verstaan: het Europese continent, inclusief Spaanse (Canarische) eilanden en Portugese (Madeira, Azoren) eilanden, resp. alle landen in Azië en Afrika grenzend aan de Middellandse Zee.

2.  Aansluitrisico

Indien u niet of niet tijdig de vertrekhaven kunt bereiken doordat de vliegreis naar de vertrekhaven geen doorgang kan vinden ten gevolge van extreme weersomstandigheden en/of overheidsmaatregelen die de vlucht onmogelijk maken, komt dit voor uw eigen risico. Wij zullen er alles aan doen om u zonder extra kosten toch op de plaats van bestemming of in de opvolgende haven te krijgen, echter kunnen u dit niet garanderen. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig uw verwachtingen, vergoeden wij geen schade indien de tekortkoming in de nakoming niet aan ons toe te rekenen is. De schade is voor eigen rekening van de reiziger als de tekortkoming in de nakoming toe te rekenen is aan de reiziger, niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken of te wijten is aan een gebeurtenis die wij of degene van wiens hulp wij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid, niet konden voorzien of verhelpen. Wij zijn niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

3.  (Deel)annuleringen

1.     Wanneer u uw geboekte reis onverhoopt geheel wilt annuleren, dan rekenen wij daarvoor afwijkende annuleringskosten ten opzichte van de in artikel 9 van de ANVR- Reisvoorwaarden vermelde annuleringskosten. Onze annuleringsvoorwaarden zijn als volgt:

–  tot 90 dagen voor vertrek : 20% over de totale reissom*

–  vanaf 90 voor vertrek tot 60 dagen voor vertrek : 50% over de totale reissom*

–  vanaf 60 voor vertrek tot 30 dagen voor vertrek : 75% over de totale reissom*

–  binnen 30 dagen voor vertrek : 100% over de totale reissom*

*Onder de totale reissom worden de bedragen in Euro zoals vermeld op uw factuur verstaan exclusief de vermelde boekingskosten (€ 20,-), eventuele doorbelaste wijzigingskosten en een eventueel afgesloten annuleringsverzekering, deze kosten worden altijd volledig aan u doorbelast. Voor cruises langer dan 25 dagen en expeditiecruises kunnen strengere voorwaarden gelden. In geval van bijvoorbeeld zogenaamde ‘non refundable’ reisonderdelen, bedragen de annuleringskosten altijd 100% over de totale reissom van boeking.

1a. Bij annulering van een cruise gelden de annuleringsbepalingen van de betreffende rederij, indien deze hoger zijn dan de in artikel 3, lid 1 genoemde bedragen. Vraag deze na bij uw boeking. Tevens zullen de kosten van de geboekte vluchten worden doorbelast tegen de geldende annuleringsvoorwaarden van het betreffende ticket.

Tevens zullen de kosten van de overige services worden doorbelast tegen de geldende annuleringsvoorwaarden.

2.     Een deelannulering (indien een deel van de reizigers de geboekte cruise wil annuleren) behoort tot de mogelijkheden.

3.     Annuleringen die buiten onze kantooruren worden gemeld, worden geacht te zijn verricht op de eerste volgende werkdag.

4.     Eventuele kortingen komen te vervallen bij een annulering.

4.     Betalingsvoorwaarden

Bij het maken van een boeking dient een aanbetaling van minimaal 25% te worden voldaan. Uitgezonderd op deze regeling zijn de kosten van de verzekeringen, van de vliegtickets en van de boekingskosten en calamiteitenfonds die 100% aanbetaald dienen te worden.

De restantbetaling dient 12 weken voor vertrek op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Indien binnen 12 weken voor vertrek wordt geboekt dan dient de gehele reissom per omgaande te voldoen. In geval van zgn. “non refundable” aanbiedingen bedraagt de aanbetaling 100%. Indien van toepassing, maken wij dit voor het sluiten van de overeenkomst kenbaar. Voor enkele rederijen gelden afwijkende betalingsvoorwaarden, hier wordt u bij de boeking op gewezen.

Bijdrage Garantiefonds GGTO
Voor elke boeking wordt de bijdrage Garantiefonds GGTO van € 7,50 per persoon in rekening gebracht.

De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op lokatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van 15,- euro per boeking in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden. 
Naar website GGTO

5.     BTW

Sinds 1 april 2012 is voor cruises een niet nader gespecificeerd BTW bedrag bij uw reissom inbegrepen.

6.     Luchtvaartmaatschappij en vertragingen 

Uw vliegreis vindt standaard plaats in de economy class. De vliegtijden staan vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden kunnen afwijken van de eventueel bij boeking opgegeven informatieve tijden. De vertrek- en aankomsttijden voor vervoeronderdelen, zoals vermeld in de reisbescheiden, zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen door de luchtvaartmaatschappij. Indien van toepassing, informeren wij u. Checkt u kort voor vertrek nog even de website van de luchtvaartmaatschappij voor eventuele last-minute wijzigingen. Het komt sporadisch voor dat wij u met een andere, bij IATA aangesloten luchtvaartmaatschappij vervoeren dan degene die vermeld stond op uw ticket of bevestiging. Het komt voor dat door bijvoorbeeld stakingen, weersomstandigheden, drukte in het luchtruim of op een luchthaven of door overmacht vertragingen ontstaan en dat u mogelijk zelfs uw aansluitende vlucht(en) mist. Wij doen onze uiterste best om u hiervan geen hinder te laten ondervinden. In artikel 5, 6 en 7 van de ANVR Reisvoorwaarden zijn uw en onze rechten en plichten vastgelegd. Vliegreizen vinden plaats met de bij de IATA aangesloten luchtvaartmaatschappijen. Alle luchtvaartmaatschappijen verdelen de beschikbare stoelcapaciteit binnen eenzelfde klasse in verschillende tarievenniveaus zonder dat daar een afwijkende dienst of service tegenover staat, maar waardoor wel vluchttoeslagen kunnen ontstaan. Cruise2Travel. kan hier geen invloed op uitoefenen. In het algemeen geldt dat vroeg boeken doorgaans de goedkoopste prijsklasse biedt en dat bij vertrekken in hoogseizoen en rond feestdagen de goedkoopste klasse vaak niet meer beschikbaar is.

7.     Medische voorschriften 

Medische voorschriften wijzigen regelmatig. Wij raden u aan zich vooraf goed te informeren of er enige gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan uw vakantiebestemming(en). Voor reizen buiten Europa en/of reizen naar (sub)tropische bestemmingen raden wij u aan tijdig uw boekingskantoor en GGD te raadplegen. De beschikking over de juiste vaccinatiebewijzen blijft te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid. Wanneer een passagier behoort tot onder andere de volgende groep, dan vraagt een aantal rederijen een in de Engelse taal gestelde verklaring, waarin staat dat u veilig aan boord kunt verblijven: -rolstoel of rollatorgebruikers -dialysepatiënten -gebruikers van bederfelijke medicijnen – gebruikers van extra zuurstofvoorzieningen. De verklaring dient te zijn ondertekend door een arts en de passagier zelf. Wanneer u zwanger bent tijdens de cruise, dan gelden per rederij verschillende voorwaarden. Vraag naar deze voorwaarden bij boeking. De regels van de rederijen zijn zeer strikt: wanneer u hieraan niet voldoet, kunt u eventueel geweigerd worden om aan boord te komen.

9.     Onvolkomenheden tijdens de reis en klachten na uw reis

Het is altijd vervelend wanneer er op uw bestemming zaken zijn die niet voldoen aan uw verwachting. Als dat onverhoopt toch zo is, maakt u hiervan dan direct melding bij de rederij, de airline, hotelmanager, de reisleiding of onze andere plaatselijke vertegenwoordiger. Indien u met hen niet tot een oplossing komt, neemt u dan altijd direct contact op met ons. Dat kan vaak ongemak en klachten voorkomen. Zijn uw problemen tijdens uw reis niet naar behoren opgelost en wilt u na de reis een schriftelijke klacht indienen, zorgt u dan dat u tijdens uw reis een klachtrapport heeft laten opstellen. Zie ook artikel 12 en 13 van de ANVR-Reisvoorwaarden.

10.  Preferenties en essentie

Aan speciale wensen (preferenties) die u bij uw boeking aangeeft, proberen wij natuurlijk graag te voldoen. Of dat lukt, is afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener, meestal de rederij. Gaat het u om een essentie, namelijk een wens die zo belangrijk is dat het wel of niet boeken van de reis ervan afhangt? Geeft u dit dan vóór uw boeking aan. Uiteraard doen wij onze uiterste best om dit zonder kosten voor u in orde te maken. Lukt dat niet dan krijgt u vooraf te horen welke kosten hieraan verbonden zijn. Indien wij niet kunnen garanderen dat een essentie (goed) wordt uitgevoerd, dan zullen wij u dit aangeven.

11.  Privacy 

Cruise2Travel deelt uw gegevens alleen wanneer de strikt noodzakelijk is. Zo gelden er veiligheidsmaatregelen voor diverse landen. De luchtvaartmaatschappij die uw vlucht uitvoert, is verplicht om Passenger Name Records (PNR data) te verstrekken aan de betreffende autoriteiten.

Onderdeel van deze gegevens zijn o.a. uw achternaam, voorletters, vluchtgegevens, boekingsdatum en Special Service Request (SSR’s) zoals maaltijden, speciale bagage e.d. Ook dienen reizigers naar o.a. de Verenigde Staten al voorafgaand aan de vlucht in Nederland aanvullende informatie te verschaffen zoals het volledige verblijfadres na aankomt in de Verenigde Staten.

12.  Rederijen en voorbehouden

De rederij kan het aan u toegekende hutnummer wijzigen binnen dezelfde of hogere categorie, zonder u hierover vooraf in te lichten. Ook de ligging van de hutten bij of naast elkaar en/of faciliteiten in de hut (bijv. bad), zijn daarom niet gegarandeerd. Wanneer u een garantiehut (hutnummer bij inscheping) heeft geboekt, dan kan het soms voorkomen dat u gedurende de reis eenmalig van hut dient te wisselen. Een rederij kan altijd besluiten het vooraf gecommuniceerde vaarschema aan te passen. De veiligheid van de gasten en het personeel staat namelijk altijd voorop. Door onvoorziene omstandigheden, zoals weer (politieke) onrust of logistieke redenen kan een rederij besluiten het schema te veranderen. Zo kunnen bijvoorbeeld in het Caribische gebied in de maanden augustus t/m november tropische stormen voorkomen. De rederij zal dan eventueel de route aanpassen en daarmee de storm ontwijken. Het aanlopen van specifieke havens kunnen wij daarom niet garanderen. Aangezien tijdens een cruise meerdere havens worden aangedaan en deze slechts een deel zijn van uw totale cruisebeleving, heeft u bij een geringe routewijziging over het algemeen geen recht om kosteloos te annuleren of wijzigen. Tevens heeft u bij een geringe routewijziging over het algemeen geen recht op een compensatie of op teruggave van reeds gemaakte (vervoers-)kosten en zijn eventuele extra (vervoers-)kosten voor eigen rekening. Een cruisevakantie bestaat soms uit meer dan alleen uw cruise. Denk hierbij aan vluchten, transfers en excursies etc. Wanneer u vertraging oploopt met door ons georganiseerd vervoer, dan zullen wij onze uiterste best doen om u alsnog op de plaats van bestemming te krijgen. Het is verplicht een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Hoewel het zelden voorkomt, heeft een rederij het recht om het vaarschema uit te voeren met een ander schip. Deze schepen zijn dan gelijkwaardig, hoewel de indeling meestal afwijkt.

13.  Reisbescheiden 

De reisbescheiden worden, daar waar mogelijk, uiterlijk 5 dagen voor vertrek per e-mail naar u toegestuurd. De vertrek- en aankomsttijden voor vervoeronderdelen, zoals vermeld in de reisbescheiden, zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Indien van toepassing, informeren wij u. U bent zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een paspoort dat nog 6 maanden na terugkomst geldig is, de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Indien u de reis niet (geheel) kunt maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, zijn alle gevolgen voor uw eigen rekening.

14.  Reisdocumenten

Reist u naar het buitenland en heeft u een Nederlands paspoort? Dan hebt u een paspoort nodig dat bij terugkeer in Nederland nog (vaak 6 maanden) geldig is. De vereiste geldigheidsduur is per land en per rederij verschillend. Omdat deze vereiste geldigheidsduur regelmatig wijzigt, adviseren wij u altijd te reizen met een paspoort dat bij terugkeer nog 6 maanden geldig is. Alle reizigers, inclusief kinderen en baby’s, dienen te beschikken over een eigen paspoort.

Omdat tijdens een cruise meerdere landen worden bezocht, zullen wij voorafgaand of bij de boeking de benodigde algemene informatie verstrekken aan de reiziger met de Nederlandse nationaliteit over de vereiste reisdocumenten inclusief eventuele benodigde visa. U dient er echter zelf voor te zorgen dat u bij vertrek en tijdens de reis in het bezit bent van alle benodigde documenten. Daartoe zult u tijdig moeten nagaan of de eerder verkregen informatie nog correct is. Zie ook de ANVR- Reisvoorwaarden artikel 2.

15.  Reissom

De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze bij ons bekend waren ten tijde van publicatie ervan. Het kan voorkomen dat wij na boeking de reissom moeten aanpassen. Wij doen dat alleen wanneer wijzigingen in de vervoerskosten en/of verschuldigde heffingen daar aanleiding toe geven. Zie hiervoor ook artikel 5 van de ANVR Reizigersvoorwaarden.

16.  Wijzigingskosten 

Tot 60 dagen voor de dag van vertrek kan de reiziger wijzigingen in de reisovereenkomst aanvragen. Hieraan wordt mogelijk voldaan. De kosten van wijzigingen bedragen minimaal € 49 p.p. voor cruises en € 25 p.p. voor overige diensten en komen bovenop de reissom. Indien de kosten van de desbetreffende rederij afwijken van de hierboven genoemde kosten, gelden de bepalingen en voorwaarden van de rederij. Kan een verzoek tot wijziging niet worden ingewilligd, dan wordt dit onder opgaaf van reden aan de reiziger meegedeeld. Uitstel van de vertrekdatum wordt beschouwd als een (deel)annulering. Wijzigingen binnen 60 dagen voor vertrek zijn eventueel slechts mogelijk tegen hogere kosten, welke per rederij kunnen verschillen. Bij het wijzigen van de reis kunnen mogelijk geboden extra’s komen te vervallen.

Cruise2Travel

Nunspeet, januari 2023

Offerte

Offerte

Selectievakjes